Kattugla Steinerbarnehage

Pedagogikk

I Kattugla er vi opptatt av at barn i barnehagealder lærer best når de bruker hele seg. I steinerpedagogikken finnes det tre sentrale elementer som preger vår forståelse av barnehagebarnas læring og evne til å orientere seg i verden: Rytmer, sansning og etterligning.

Rytmer

På samme måte som at alt liv i naturen har sin rytme – dag og natt, flo og fjære – har også mennesket sine rytmer som åndedrettets inn- og utpust, hvile og aktivitet. Allerede i morslivet blir barnet vugget av mors kroppsbevegelser og hjerteslag. Vi puster inn og ut, pulsen slår i jevn takt og vi kan føle hjerterytmen vår.  Samtidig er vi en del av et større organisk kretsløp, som er med på å påvirke oss. Barnets behov for rytmer ivaretas ved å ha en klar og tydelig dags- og ukesrytme i tillegg til årsrytmen.

Dagsrytmen organiseres i veksling mellom ro og aktivitet, alvor og humor, hvile og lek, organisert lek og frilek. Barna spiser og sover til samme tid hver dag, og vi har de samme ritualene; vi synger samme bordvers, og baker på samme dag hver uke. Rytmen i dagen gjør at barna lett kan orientere seg i tid og rom.

Forutsigbarhet og oversikt er grunnleggende for barns opplevelse av trygghet og sammenheng i tilværelsen. Dette behovet danner et fundament for pedagogiske prioriteringer i Kattugla.

Sansepleie

Rudolf Steiner beskriver barnet i den første 7-årsperioden som et eneste stort sanseorgan som tar til seg alle sanseinntrykk. Det er gjennom sansene og kroppslige erfaringer at barnet utforsker verden, og blir kjent med seg selv og omgivelsene. Gode og egnede sanseopplevelser er avgjørende for barnets utvikling og dets forhold til verden. Ekstra viktig er dette på småbarnsavdelingen.

I Kattugla legger vi til rette for gode sanseopplevelser gjennom bevisste valg av leketøy, materialer, fargevalg, kosthold og stemninger. Vi går på tur i skogen og forsøker å komme nær naturen. Leketøyet er laget av naturmaterialer som ull, silke, tre eller stein; alt med sin særegne overflate, tyngde, lukt, temperatur og form. Vi har et estetisk gjennomtenkt miljø, der fargevalg og romløsninger er gjort i visshet om at omgivelsene påvirker barnet. Stemninger er gjenstand for barns sansning, noe vi er spesielt opptatt av på avdelingene for de minste barna gjennom stemmebruk, bevegelser og aktiviteter. 

Etterligning

En hovedkilde til barns læring er å imitere voksne de har en tilknytning til. Språket tilegnes ved at barnet etterligner omgivelsenes språk, ikke ved grammatikalske forklaringer. I Kattugla er vi opptatt av å ta vare på barnets evne til etterligning, ved å gi barnet mulighet til å etterligne de voksne gjennom praktiske og huslige gjøremål. Samvær mellom barn og voksne preges blant annet av aktiviteter knyttet til matlaging, rengjøring og hagestell, utført i felleskap. Barna er med de voksne og deltar på egne premisser i det daglige arbeidet som hører til i et hjem. Vår vektlegging av barnets etterligning stiller store krav til voksenrollen, ettersom barnet ikke bare hermer etter våre ytre gjøremål, men også måten vi snakker på og kroppsspråket vårt. Holdninger til arbeidet som utføres vil også tas opp i barnet.

Det barnet klarer å ta opp i seg gjennom etterligning handler både om de synlige og usynlige prosessene. Rudolf Steiner beskriver barnet som et åpent sanseorgan som klarer å fornemme både følelser og intensjoner. Å være et godt forbilde for barna, innebærer også at de voksne er bevist sin rolle og at de innser betydningen av å være i en kontinuerlig selvutviklingsprosess.

Årstidsfester

Alle aktiviteter i barnehagen bærer preg av årets skiftninger.  Vi forsøker å legge til rette for barnets medopplevelse av årsløpet ved hjelp av gjentakelse som pedagogisk virkemiddel. Gjennom bestemte aktiviteter knyttet til årstidene, og gjennom forberedelse og feiring av årstidsfester, forsøker vi å styrke barnets opplevelser av årets rytme. De samme temaene gjentas fra år til år, men for hvert alderstrinn opptar barnet andre og nye dimensjoner av innholdet. Barna erfarer selv at de utvider sin mestringshorisont i møte med nye oppgaver om det samme temaet, i takt med egen utvikling. Denne formen for gjentagelse og innramming av tiden gir trygghet og oversikt. Sentralt i steinerpedagogikken er antagelsen om at når barnet føler seg trygt, frigjøres krefter i barnet. Disse kreftene trenger barnet for å vokse, lære og for å våge.

Årstidsfestene feires i tråd med naturens skiftninger og høytidene som følger den kristne kulturarv.  Hver fest består av en forberedelsestid, selve festen og bearbeidelsen i etterkant. Enhver fest har sine spesielle aktiviteter, sanger og fortellinger. Vi gjør mest mulig av forberedelsene sammen med barna, men noe forbereder de voksne alene, slik at barna blir overrasket.