Kattugla Steinerbarnehage

Foreldresamarbeid

Et nært og godt samarbeid med foreldrene er en forutsetning for driften vår. Et godt foreldresamarbeid er avhengig av vilje og interesse både fra barnehagen og foreldrene. Det er foreldrene som kjenner sitt barn best, og vet hvilke behov det har. Personalet på sin side har kunnskaper om hvordan barnet fungerer i barnegruppen, og om det pedagogiske grunnlaget for gjøremål og aktiviteter.

Dugnad

Det blir avholdt to dugnader i året. Dugnadene er hyggelige og sosiale, og alle forventes å delta. Dugnader er en fin mulighet for å knytte bånd mellom barnehage og hjem. Barna ser at foreldrene pleier og gjør det fint i barnas rom, og det er viktig for barna.

Foreldreorganer

Gjennom følgende organer er foreldrene aktivt deltagende i barnehagens drift: Eierstyret, Foreldrerådet (samtlige foreldre i barnehagen), Samarbeidsutvalget (SU), Foreldrearbeidsutvalget (FAU) og dugnadskomiteen. En steinerbarnehage er avhengig av engasjerte foreldre for å kunne eksistere.

Samarbeidsutvalget (SU) og Foreldrearbeidsutvalget (FAU)

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal barnehagen ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (SU). Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som fungerer som representanter for foreldrerådet. Se eget dokument.


Samarbeidsutvalget (SU)

Ifølge barnehagelovens § 4 skal barnehagen ha et samarbeidsutvalg (SU) som skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.


Foreldrearbeidsutvalget (FAU)

FAU er en forkortelse for foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn i Kattugla Steinerbarnehage er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som fungerer som representanter for foreldrerådet.  Det er ikke lovpålagt at barnehager skal ha FAU, men det er ofte valgt som en hensiktsmessig arbeidsform.


Dugnadskomiteen

Dugnadskomiteen består av en representant fra hver avdeling. Representantene blir valgt på foreldremøtet hver høst.


Foreldremøter

Vi har minst to foreldremøter i løpet av barnehageåret, et på høsten og et på våren. Her blir foreldrerådet hørt, og pedagogiske temaer formidlet og diskutert.  Deltagelse på disse er viktig for vår felles innsats for barnas beste.


Foreldresamtaler

Alle foreldre kalles inn til to foreldresamtaler i året. Ved behov kan det avtales ytterligere foreldresamtaler avdelingsvis. Den daglige, uformelle praten ved levering og henting er også̊ en viktig kontaktflate mellom barnehage og hjem. Viktige saker som angår barnet, egner seg ikke ved henting eller levering.

Huskeliste for høsten / våren

Barna trenger:

I garderoben

 • Ullgenser
 • Ullbukse
 • Vindjakke og overtrekksbukse eller parkdress
 • Regntøy og gummistøvler
 • Sko
 • Tynn lue
 • Hals
 • Regnvotter
 • Tynne votter
 • Innesko

Kurven inne på avdelingen

 • Body x2 (småbarn)
 • Strømpebukse/stilongs x2
 • Sokker x2
 • Bukser x2
 • Tynn ullgenser
 • Tynne ullbukser
 • Tynne ullsokker